Reklamační řád pro prodej a koupi zboží prostřednictvím internetového obchodu

společnosti BEDNAR FMT s.r.o., se sídlem Lohenická 607, Praha 9-Vinoř, 190 17, IČ: 250 98 781, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn.: C 49530

I.

Všeobecná ustanovení

 1. Reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a vztahuje se na zboží (dále jen „zboží“), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „reklamace“) u společnosti BEDNAR FMT s.r.o. (dále jen „prodávající“).
 1. Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek. Uzavřením kupní smlouvy kupující vyjadřuje souhlas s Všeobecnými obchodními podmínkami a s tímto Reklamačním řádem a potvrzuje, že je s nimi řádně seznámen.
 1. Kupujícím v internetového obchodu prodávajícího na adrese: https://shop.bednar-machinery.com/ je buď kupující-spotřebitel ve smyslu § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele (dále jen „kupující-spotřebitel“) nebo kupující-podnikatel, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen „kupující-podnikatel“). Kupující-spotřebitel a kupující-podnikatel jsou dále společně označováni jako „kupující“.

II.

Povinnosti kupujícího při převzetí zboží a práva z odpovědnosti za vady

 1. Kupující je vždy povinen zkontrolovat stav zboží již při převzetí.
 2. Při osobním převzetí zboží od prodávajícího je kupující povinen na místě zkontrolovat přebírané zboží, zejm. jeho úplnost a nepoškozenost obalů. Při osobním odběru kupujícím je okamžik převzetí zboží okamžikem přechodu nebezpečí škody na zboží z prodávajícího na kupujícího. Jestliže kupující zboží neprohlédne při převzetí, může uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce, pouze pokud prokáže, že tyto vady (např. chybějící příslušenství) mělo zboží již v době přechodu nebezpečí škody na zboží.
 3. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zboží ihned zkontrolovat, zejm. neporušenost obalů a počet kusů/množství dle přepravního listu. Zjevné poškození zboží nebo jeho obalu při doručování je třeba ihned řešit s přepravcem a zaznamenat do předávacího protokolu (přepravního listu). Kupující není povinen takovéto zboží od přepravce převzít a o zjištěném poškození bez zbytečného odkladu informuje prodávajícího.
 4. Reklamaci může kupující uplatnit u prodávajícího:
  • osobně na adrese sídla, tj. Lohenická 607, Praha 9-Vinoř, 190 17,
  • zasláním zboží prodávajícímu poštovní cestou na adresu sídla, Lohenická 607, Praha 9-Vinoř, 190 17.
 1. V případě, že kupující bude zasílat reklamované zboží prodávajícímu poštovní cestou, je kupující povinen zboží zabalit do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy tak, aby nedošlo v průběhu přepravy k poškození zboží.
 2. Kupující je povinen prokazatelným způsobem doložit, že zboží bylo zakoupeno v internetovém obchodě prodávajícího, ideálně kopií daňového dokladu, kterou k reklamovanému zboží přiloží.
 3. Práva z odpovědnosti za vady zboží se nevztahují zejména na případy, kdy ke vzniku závady nebo poškození došlo:
  • mechanickým poškozením zboží,
  • prokazatelně nedovolenými zásahy do zboží,
  • prokazatelně nesprávným užíváním,
  • užíváním v rozporu s návodem k použití nebo pokyny uvedenými na obalu,
  • užíváním v rozporu s obecně známými pravidly užívání,
  • prokazatelně používáním v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo výrobcem určeno nebo které jednoznačně vyplývá z povahy věci,
  • prokazatelně neodbornou instalací a obsluhou,
  • běžným opotřebením zboží způsobeným obvyklým užíváním,
  • u zboží prodávaného za nižší cenu se práva z odpovědnosti za vadu nevztahují na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána; u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou mělo zboží při převzetí kupujícím.
 1. Na dárky, které prodávající poskytne kupujícímu bezplatně v rámci kupní smlouvy na jiné placené zboží, nelze uplatnit záruku ani odpovědnost za vady nad rámec zákona. V případě odstoupení od kupní smlouvy na zboží je kupující povinen dárek vrátit v původním stavu prodávajícímu.

III.

Záruční doba

 1. Nebude-li u jednotlivého zboží uvedena delší doba, je kupující-spotřebitel oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží následovně:
  • u nového zboží v době 24 měsíců od převzetí,
  • u použitého zboží v souladu s § 2168 OZ v době 12 měsíců od převzetí.

Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

 1. Nebude-li u jednotlivého zboží uvedeno jinak, poskytuje prodávající osobě, která nakupuje v rámci své podnikatelské činnosti, záruku za jakost následovně:
  • u nového zboží v době 12 měsíců od převzetí,
  • u použitého zboží v době 6 měsíců od převzetí.
 1. Záruční doba začíná běžet převzetím zboží kupujícím. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v opravě. V případě výměny zboží v rámci záruční opravy pokračuje původní záruční doba.

IV.

Odpovědnost prodávajícího a práva kupujícího z vadného plnění

 1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
  • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,
  • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 2. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží kupujícím-spotřebitelem, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
 3. Kupující-spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době 24 měsíců od převzetí. Toto ustanovení se nepoužije u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
 4. Nemá-li zboží výše uvedené vlastnosti, může kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.
 5. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu součásti nebo na opravu, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit součást nebo opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu-spotřebiteli působilo značné obtíže.
 6. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
 7. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

V.

Uplatnění a vyřízení reklamace

 1. Prodávající přijímá reklamace v sídle společnosti, tj. na adrese Lohenická 607, Praha 9 -Vinoř, 190 17. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
 2. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Lhůta 30 dnů není závazná vůči kupujícímu-podnikateli. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující-spotřebitel má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.
 3. Prodávající e-mailem informuje kupujícího o výsledku vyřízení reklamace na adresu, kterou kupující uvedl při uplatnění reklamace či má uvedenou v zákaznickém účtu, popřípadě na objednávce a vyzve jej k vyzvednutí zboží (v sídle společnosti); případně k uvedení adresy, na kterou má být zboží zasláno. Pokud má být zboží zasláno kupujícímu na jím uvedenou adresu, prodávající nehradí náklady s tím spojené, pakliže reklamace byla posouzena jako neoprávněná.
 4. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby.
 5. Prodávající je oprávněn odmítnout přijetí zboží do reklamace, pokud je zboží znečištěno nebo jsou znečištěny jeho součásti.

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dnem 1.9.2019